เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft-Teams 

       โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     เพื่อพิจารณาโครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และโครงการการศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษาฯ รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอโครงกาารวิจัยสถาบัน จำนวน 12 โครงการ