สำนักงานอธิการบดี สถานวิจัยสถาบัน
ห้อง 2614 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 (ส่วนต่อเติม)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02-504-3604
ติดต่อภายใน 7990-7994

E-mail: stou.ird@gmail.com

เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น.