previous arrow
next arrow
Slider

สร้างสรรค์และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการกำหนดนโยบายในการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบการรายงานผลงานวิจัยสถาบันที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การลงมือปฏิบัติได้จริงของผู้ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

0
โครงการ