iru2
Banner-1-Resize-1
Banner-2-Resize
previous arrow
next arrow

สร้างสรรค์และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย

สนับสนุนและติดตามการวิจัยสถาบันให้สามารถนำไปใช้ในมหาวิทยาลัยได้จริง

ถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้จากงานวิจัยสถาบันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน

จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

โครงการ
0