คณะกรรมการวิจัยสถาบัน

อธิการบดี

ประธาน

รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสถานวิจัยสถาบัน

กรรมการ

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ผู้แทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชา)

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (ผู้แทนอำนวยการสำนักเและสถาบัน)

กรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

ผู้อำนวยการสถานวิจัยสถาบัน

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป สถานวิจัยสถาบัน

ผู้ช่วยเลขานุการ