คณะกรรมการวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

อธิการบดี

ประธาน

รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

กรรมการ

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์                                                                          (ผู้แทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชา)

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา                                                                                        (ผู้แทนอำนวยการสำนักเและสถาบัน)

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด   พรมจุ้ย                                                                                  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์   พิบูลย์                                                                                            (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

ผู้อำนวยการสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวบุญสิตา  เกษมณี

ผู้ช่วยเลขานุการ