ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป

งานวิจัยเพื่อกำหนดนโยบาย

งานสนับสนุนการวิจัย

งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา

งานบริหารทั่วไป

-

ตำแหน่ง: หัวหน้างานวิจัยเพื่อกำหนดนโยบาย

-

ตำแหน่ง: หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัย

-

ตำแหน่ง: หัวหน้างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และนำผลมาพัฒนางานประจำ

นางสาวเพ็ญนภา พูลทรัพย์

ตำแหน่ง: หัวหน้างานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ติดต่อ 7991 , e-mail: phennapha.pul@stou.ac.th

นางสาวบุญสิตา เกษมณี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ประสานงานและสนับสนุนการวิจัยสถาบัน

ติดต่อ 7994 , e-mail: boonsita.ket@stou.ac.th

นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย

ติดต่อ 7994 , e-mail: phusanisa.kae@stou.ac.th

-

ตำแหน่ง: นักวิจัย

นายมงคล นุ่มนวล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

งานธุรการ

ติดต่อ 7992 , e-mail: mongkol.num@stou.ac.th

นายเศรนี แก้วชะฎา

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำรวจและเผยแพร่งานวิจัย

ติดต่อ 7993 , e-mail: saeranee.kae@stou.ac.th