รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

ผู้อำนวยการสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

งานบริหารทั่วไป

นางสาวเพ็ญนภา พูลทรัพย์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

02-504-7991

phennapha.pul@stou.ac.th

นายมงคล นุ่มนวล

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

02-504-7992

mongkol.num@stou.ac.th

งานวิจัยเพื่อกำหนดนโยบาย
และแก้ไขปัญหา

นางสาวบุญสิตา เกษมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-504-7994

boonsita.ket@stou.ac.th

นางสาวปาณัสสรา วัฒนากร

นักวิจัย

02-504-7993

panassara.wat@stou.ac.th

งานสนับสนุนและติดตามการวิจัยสถาบัน

นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-504-7994

phusanisa.kae@stou.ac.th

งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
และใช้ประโยชน์

นางสาวหัสดาภรณ์ สิทธิ

นักวิจัย

02-504-7995

hatsadaporn.sit@stou.ac.th