ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นางสาวเพ็ญนภา พูลทรัพย์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

02-504-7991

phennapha.pul@stou.ac.th

นายมงคล นุ่มนวล

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

02-504-7992

mongkol.num@stou.ac.th

งานวิจัยเพื่อกำหนดนโยบาย

นางสาวบุญสิตา เกษมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-504-7994

boonsita.ket@stou.ac.th

งานสนับสนุนงานวิจัย

นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-504-7994

phusanisa.kae@stou.ac.th

งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา

นายเศรนี แก้วชะฎา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-504-7993

saeranee.kae@stou.ac.th