เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 5/2566 ขึ้น โดยประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft-Teams
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพันทธ์ สมิตานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ พร้อมด้วยประทานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ