ความคิดเห็นในการสอบออนไลน์ของนักศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2566

ความคิดเห็นในการสอบออนไลน์ของนักศึกษา วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565

รายงานภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2563

การจัดการศึกษาทางไกลที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา

การจัดสอนเสริมรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม MS-Teams

การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา ก1 ก2 และ ก3 รูปแบบใหม่

ความคิดเห็นของนักศึกษาในการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณ ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน

การประเมินระบบสอบกลางภาค (แผน ก2)
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2562

ความคิดเห็นของวิทยากรในการจัดกิจกรรม
ร่วมเรียนรู้ชุดวิชา แผน ก3

ความคิดเห็นในการสอบออนไลน์ของนักศึกษา
ที่ไม่เลือกสอบออนไลน์

ความคิดเห็นในการสอบออนไลน์ของนักศึกษา
ที่ไม่เลือกสอบออนไลน์

ระบบบริการสารสนเทศ มสธ. (e-service)