ประวัติความเป็นมาของสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

      สถานวิจัยสถาบัน จัดตั้งขึ้นตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและการจัดตั้งหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีใหม่ จากชื่อเดิม งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจัดตั้งสถานวิจัยสถาบัน ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ให้สถานวิจัยสถาบันเป็นหน่วยงานภายในสถานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิจัยสถาบัน การพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสถาบันตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ในการดำเนินงานช่วงแรกสถานวิจัยสถาบันใช้ทรัพยากรทั้งหมดร่วมกับกองแผนงานเป็นหลัก ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สถานวิจัยสถาบันจึงได้ย้ายขึ้นมายังสำนักงานที่จัดสรร คือ ห้อง 2614 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2 และได้ดำเนินการบริหารจัดการตามพันธกิจภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนำของโลก

พันธกิจ

สร้างสรรค์และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการกำหนดนโยบายในการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบการรายงานผลงานวิจัยสถาบันที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การลงมือปฏิบัติได้จริงของผู้ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสถาบัน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างองค์กร

อธิการบดี

 

 

รองอธิการบดี

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 

ผู้อำนวยการสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

 

 

คณะกรรมการวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

งานวิจัยเพื่อกำหนดนโบาย
และแก้ไขปัญหา

วิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
กำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ

งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและใช้ประโยชน์

สำรวจและวิจัยบริบทของมหาวิทยาลัย
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจและนำไปใช้ประโยชน์

งานสนับสนุนและติดตามการวิจัยสถาบัน

ประสานงาน สนับสนุนงานวิจัยสถาบันและติดตามผลการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

งานบริหารทั่วไป

 

สนับสนุนการดำเนินงานการบริหารของสถานวิจัยสถาบัน

SWOT Analysis

Strengths

1. การแยกสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศโดยอยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี ทำให้หน่วยงานมีความคล่องตัวและเป็นอิสระในการดำเนินงานมากขึ้น

2. บุคลากรสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ เป็นคนรุ่นใหม่ (อายุระหว่าง 26-40 ปี) พร้อมที่จะเรียนรู้  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และยังทำงานต่อเนื่องได้อีกนาน

Weaknesses

1. โครงสร้างองค์กรให้อัตรากำลัง ยังไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง โดยตามโครงสร้างจะต้องมีตำแหน่งหัวหน้างาน 4 ตำแหน่ง ซึ่งยังไม่สามารถหาบุคลากรภายในมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ถึง 3 ตำแหน่ง (ปัจจุบันมีหัวหน้างานเพียง 1 ตำแหน่ง) และไม่สามารถเปิดรับบุคลากรภายนอกระดับหัวหน้างานได้ ตามข้อกำหนดของกองการเจ้าหน้าที่

2. งบประมาณเดิม ได้รับการกำหนดจากกองแผนงาน ยังไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง

3. บุคลากรของสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ได้ย้ายมาจากกองแผนงาน โดยเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยังขาดประสบการณ์การทำวิจัยสถาบัน

4. สถานที่ตั้งของสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ยังเป็นสำนักงานชั่วคราว และไม่สามารถตั้งอุปกรณ์เก็บเอกสารได้ เนื่องจากอยู่บนอาคารส่วนต่อเติม ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักของตัวอาคาร

Opportunities

1. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยสถาบัน เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปมหาวิทยาลัย

2. มีเทคโนโลยีต่างๆช่วยในการสนับสนุน ทำให้การเก็บข้อมูลวิจัยสถาบันใช้งานได้ง่าย สะดวก มีความคล่องตัว และเข้าถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ง่าย เช่น Google form เพื่อจัดทำแบบสอบถามและเก็บข้อมูล, Word Press เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ

Threats

1. มหาวิทยาลัยขาดแผนการสนับสนุนที่ครบถ้วน เพื่อรองรับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ส่งผลให้ทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานยังไม่เพียงพอ เช่น เครื่อง Scanner, เครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยจะให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวางแผนก่อนทำงานจริง และเสนองบประมาณไม่ครบ จึงทำให้เมื่อทำงานไม่สามารถซื้ออุปกรณ์มาใช้ทำงานจริงได้

2. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย กำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้นับภาระงานในการทำวิจัยไม่ได้ จึงไม่จูงใจให้บุคลากรดำเนินงานวิจัยสถาบัน

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี