เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น โดยประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft-Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพันธ์ สมิตานนท์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ เทศวานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อพิจารณาผลการเปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาการออกกลางคันฯ และการรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ