เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 3/2565 ขึ้น โดยประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft-Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพันธ์ สมิตานนท์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ เทศวานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อพิจารณารับรองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของนักวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ และการให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2565 รวมไปถึงพิจารณาร่างประกาศนโยบายการวิจัยสถาบันประจำปี 2566