เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 5/2565 ขึ้น โดยประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft-Teams

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพันธ์ สมิตานนท์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ เทศวานิช และรองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ