การประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช และอาจารย์ ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยสถาบัน เพื่อวางแนวทางในการบริหารงานให้กับสถานวิจัยสถาบัน รวมถึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการวิจัยสถาบันเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564