การประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2/2564

     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รองศาสตราจารย์
จรินทร์ เทศวานิช และอาจารย์ ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยสถาบัน เพื่อพิจารณานโยบายการวิจัยสถาบันประจำปี 2565 รวมถึงได้พิจารณาผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์ เพื่อลดปัญหาด้านจิตใจนักศึกษาปริญญาตรีที่มีแนวโน้มลาออกกลางคันในระบบการศึกษาทางไกล โดย อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์