การประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 3/2564

        เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 3/2564 ขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft-Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และรองศาสตราจารย์
ดร.จรินทร์ เทศวานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนและวิธีการดำเนินการวิจัยสถาบัน พ.ศ.2564 พิจารณาร่างประกาศนโยบายการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 พิจารณาวินิจฉัยการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและวิชาการ และพิจารณาการดำเนินงานโครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับภารกิจการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช