เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานตั้งใหม่”  ให้กับบุคลากรของสถานวิจัยสถาบัน 

โดยมีวิทยากร อาจารย์ ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ จากสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานจัดตั้งใหม่ และการประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควมคุมภายใน ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานตั้งจัดใหม่