เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 4/2565 ขึ้น โดยประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft-Teams

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพันธ์ สมิตานนท์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ เทศวานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       เพื่อประชุมพิจารณาการปรับแก้ไขผลการวิจัย การขออนุมัติตีพิมพ์งานวิจัยสถาบัน และพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2566