เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น โดยประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft-Teams

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพันธ์ สมิตานนท์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ เทศวานิช และรองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อพิจารณาการปรับภาระงานตามโครงสร้างหน่วยงาน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และพิจารณาเกี่ยวกับโครงการวิจัยสถาบันที่ดำเนินดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน