เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 สถานวิจัยสถาบันได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น โดยประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft-Teams

  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ เทศวานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ