สถานวิจัยสถาบัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาบุคลากรแนวหน้าเพื่อการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565  ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการพัฒนาการวิจัยและการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการจัดการความรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ ฯลฯ ให้มีความรู้ความชำนาญในการผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสู่การสร้างมูลค่า และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

      โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร  รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล

รองศาสตราจารย์ ภญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ  รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ และอาจารย์ ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 (ครั้งที่ 1) และ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 2)