ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของสถานวิจัยสถาบัน

     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการและบุคลากรสถานวิจัยสถาบันได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานขึ้น โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินฯ เนื่องจากสถานวิจัยสถาบันเป็นหน่วยงานที่เพิ่งจัดตั้งใหม่โดยเริ่มบริหารงานและดำเนินการตามภารกิจเมื่อ 1 ตุลาคม 2564 จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำแนวทางการดำเนินงานของ ITA มาวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดรับกับการดำเนินงานของสถานวิจัยสถาบันในปัจจุบัน โดยผู้อำนวยการสถานวิจัยสถาบันเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงบประมาณ การเงิน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต